logo GeoTV
PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC
Kataster nehnuteľností:
•    geometrický plán na zameranie stavieb
•    geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie
•    geometrický plán na rozdelenie pozemkov
•    geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
•    geometrický plán na vyznačenie vecného brenena
•    vytyčovanie hraníc pozemkov
•    identifikácia pozemkov
•    právne poradenstvo
geometrický plán
Inžinierska geodézia:
•    geodetické práce pre dodávateľa stavby
•    geodetické práce pre investora stavby
•    budovanie vytyčovacej siete
•    priestorové vytýčenie stavieb a staveniska
•    výpočet kubatúr
•    podzemné a nadzemné vedenia
•    meranie posunov stavebných objektov
•    zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
•    pozdĺžne a priečne profily
•    vyhotovenie polohopisných a výškopisných podkladov
•    meranie fasády budov napr. pre účely zateplovania
pozemkové úpravy

Projekty pozemkových úprav:
• spracovanie projektov pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch a pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Ponúkame výstupy v digitálnej aj analógovej forme, podľa Vašich požiadaviek, vo Vami udanom grafickom formáte – napr.: dgn, dxf, dwg, txt, xls, doc, pdf, vgi, dbf, dat, txt ...


Ponúkame aj veľkoformátovú tlač na plotri HP DesignJet T770

ploter

O firme
Ponuka prác
Referencie
Kontakt
Dopyt


O firme | Ponuka prác | Referencie | Kontakt | Dopyt | © Geodézia Trebišov, s.r.o.