Geometrický plán

(porealizačné zameranie novostavieb, oddelenie pozemkov, určenie vlastníckych práv)

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Podľa §67 môže geometrický plán vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba ak má živnosť na geodetické a kartografické práce. Vo vyhláške ÚGKK č. 461/2009 ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. sa geometrický plán popisuje v §3 : geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.Vytýčenie hranice

(napr. pri výstavbe oplotenia )

Vykonáva sa v prípade, ak chcete mať istotu, že sú hranice pozemku skutočne zamerané správne. Vzhľadom k tomu, že kataster nehnuteľností pracuje s nejednotnými katastrálnymi mapami, môže dôjsť k odchýlkam medzi mapovými podkladmi a skutočnosťou. Zameraním zistíte, či pozemok patrí vám alebo je už majetkom suseda.

V prípade, že na pozemku nie je žiadna viditeľná hranica (plot, múr, hraničné znaky), vykonáva sa meranie podľa dostupných mapových podkladov.Inžinierska geodézia

(vytyčovanie základov stavieb, zameranie kubatúr, polohopis a výškopis, predrealizačné zameranie)

Predrealizačné zamerania - prevádzajú sa pre potreby projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie. Rozsah a náročnosť zameraných dát závisia od potrieb projektanta a druhu stavebného diela. V teréne sa geodeticky zameriavajú všetky viditeľné znaky nad terénom a to nielen polohovo, ale aj výškovo.

Porealizačné zamerania- aby stavba bola skolaudovaná, musí byť usktočnené porealizačné zameranie stavby.


Pasportizácia cintorínov

(digitálna podoba cintorínov, pasportizácia hrobových miest, modelové mapy cintorínov)

Samotná pasportizácia pozostáva zo zamerania jednotlivých cintorínov, hrobov, nadzemnej infraštruktúry. Ďalej fotenia jednotlivých hrobov - hrobových miest, prepisu dát do databázy. Vytvorenie digitálnej mapy (vo vektoroch). Implementácia dát do softvéru, naplnenie databáz (údaje + foto ). Túto službu sme do našej ponuky zaradili v roku 2022 v spolupráci s firmou Topset.
 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.