Geometrický plán

(porealizačné zameranie novostavieb, oddelenie pozemkov, určenie vlastníckych práv)

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Podľa §67 môže geometrický plán vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba ak má živnosť na geodetické a kartografické práce. Vo vyhláške ÚGKK č. 461/2009 ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. sa geometrický plán popisuje v §3 : geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.Vytýčenie hranice

(napr. pri výstavbe oplotenia )

Vykonáva sa v prípade, ak chcete mať istotu, že sú hranice pozemku skutočne zamerané správne. Vzhľadom k tomu, že kataster nehnuteľností pracuje s nejednotnými katastrálnymi mapami, môže dôjsť k odchýlkam medzi mapovými podkladmi a skutočnosťou. Zameraním zistíte, či pozemok patrí vám alebo je už majetkom suseda.

V prípade, že na pozemku nie je žiadna viditeľná hranica (plot, múr, hraničné znaky), vykonáva sa meranie podľa dostupných mapových podkladov.Inžinierska geodézia

(vytyčovanie základov stavieb, zameranie kubatúr, polohopis a výškopis, predrealizačné zameranie)

Predrealizačné zamerania - prevádzajú sa pre potreby projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie. Rozsah a náročnosť zameraných dát závisia od potrieb projektanta a druhu stavebného diela. V teréne sa geodeticky zameriavajú všetky viditeľné znaky nad terénom a to nielen polohovo, ale aj výškovo.

Porealizačné zamerania- aby stavba bola skolaudovaná, musí byť usktočnené porealizačné zameranie stavby.


Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom. Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.